วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมไทย วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องเล่านวนิยายจากทั่วโลก

บอกเล่าเรื่องราว วรรณกรรมไทย วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้าน และวรรณกรรมปัจจุบัน นวนิยายจากนักเขียนชื่อดังทั่วโลก

Month: September 2019

วรรณกรรมเล่มแรกของไทย คือเรื่องอะไรเรามาดูกัน

วรรณกรรมเล่มแรกของไทย

‘วรรณกรรมไทย’ จัดเป็นงานเขียนอันทรงคุณค่า โดยเกิดจากองค์ประกอบหลายๆประการรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภาษา และจินตนาการ รวมทั้งลักษณะทางสังคม ที่ผ่านการสื่อออกมาด้วยวิธีต่างๆ โดยมีทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองซึ่งมีการประพันธ์ขึ้นเป็นภาษาไทย ในส่วนของเอกลักษณ์ ก็คือ การใช้ภาษาไทยได้ออกมาอย่างสละสลวยและงดงามวิจิตร วรรณกรรมไทยส่วนหนึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างงานทางวรรณคดี โดยจัดเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้วรรณคดีมีเอกลักษณ์ต่างกัน สำหรับวรรณคดีไทยปรากฏตัวขึ้นครั้งแรก ในสมัยสุโขทัยพุทธศตวรรษ 19 โดยมีการเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ได้อย่างผสมผสานกลมกลืน โดยในตอนนั้นชาวไทย ได้มีการพัฒนาภาษาขึ้น ซึ่งไม่เหมือนชาติใดในโลก โดยมีหลักฐานมารองรับให้เห็นเด่นอย่างชัดเจนในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี อีกทั้งยังมีการเริ่มการปกครองโดยกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วง ‘วรรณคดีสุโขทัย’ คือ ยุคแห่งการแสวงหาลักษณะเฉพาะตัวของชาติ ยุคสุโขทัย คือ ยุคที่ประชาชนชาวไทยกำลังแสวงหาอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาติ ทำให้วรรณคดีสุโขทัยได้แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายอันแรงกล้าในข้อนี้ จนกระทั่งเกิดการบันทึกเรื่องราวอันเป็นลากลักษณ์อักษรขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกหลักศิลาจารึกการประดิษฐ์ตัวอักษรของไทย ในปี พ.ศ. 1826 การนำพุทธศาสนาให้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติ การประพฤติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นต้น ต่อมาเมื่อประเทศชาติเกิดความมั่นคงมากขึ้นแล้ว ทำให้ลักษณะของวรรณคดีไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากวรรณคดีศาสนา กลายเป็นวรรณคดีที่สะเทือนอารมณ์ ต่อมาเมื่อคนไทยติดต่อค้าขายกับชาติที่มาจากยุโรป ก็รับความคิดทางวรรณคดีมาหากแต่ก็ยังคงลักษณะความเป็นไทยไว้ได้เป็นอย่างดี วรรณคดีสมัยสุโขทัย กับ วรรณกรรมเล่มแรกของไทย วรรณคดีสมัยสุโขทัย เริ่มต้นในปีพ.ศ. […]