วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมไทย วรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่องเล่านวนิยายจากทั่วโลก

บอกเล่าเรื่องราว วรรณกรรมไทย วรรณกรรมท้องถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้าน และวรรณกรรมปัจจุบัน นวนิยายจากนักเขียนชื่อดังทั่วโลก

วรรณกรรมเล่มแรกของไทย คือเรื่องอะไรเรามาดูกัน

วรรณกรรมเล่มแรกของไทย

‘วรรณกรรมไทย’ จัดเป็นงานเขียนอันทรงคุณค่า โดยเกิดจากองค์ประกอบหลายๆประการรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ภาษา และจินตนาการ รวมทั้งลักษณะทางสังคม ที่ผ่านการสื่อออกมาด้วยวิธีต่างๆ โดยมีทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรองซึ่งมีการประพันธ์ขึ้นเป็นภาษาไทย ในส่วนของเอกลักษณ์ ก็คือ การใช้ภาษาไทยได้ออกมาอย่างสละสลวยและงดงามวิจิตร

วรรณกรรมไทยส่วนหนึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างงานทางวรรณคดี โดยจัดเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้วรรณคดีมีเอกลักษณ์ต่างกัน สำหรับวรรณคดีไทยปรากฏตัวขึ้นครั้งแรก ในสมัยสุโขทัยพุทธศตวรรษ 19 โดยมีการเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ได้อย่างผสมผสานกลมกลืน โดยในตอนนั้นชาวไทย ได้มีการพัฒนาภาษาขึ้น ซึ่งไม่เหมือนชาติใดในโลก โดยมีหลักฐานมารองรับให้เห็นเด่นอย่างชัดเจนในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี อีกทั้งยังมีการเริ่มการปกครองโดยกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วง

วรรณคดีสุโขทัยคือ ยุคแห่งการแสวงหาลักษณะเฉพาะตัวของชาติ

ยุคสุโขทัย คือ ยุคที่ประชาชนชาวไทยกำลังแสวงหาอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชาติ ทำให้วรรณคดีสุโขทัยได้แสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายอันแรงกล้าในข้อนี้ จนกระทั่งเกิดการบันทึกเรื่องราวอันเป็นลากลักษณ์อักษรขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกหลักศิลาจารึกการประดิษฐ์ตัวอักษรของไทย ในปี พ.ศ. 1826 การนำพุทธศาสนาให้กลายมาเป็นศาสนาประจำชาติ การประพฤติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นต้น ต่อมาเมื่อประเทศชาติเกิดความมั่นคงมากขึ้นแล้ว ทำให้ลักษณะของวรรณคดีไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากวรรณคดีศาสนา กลายเป็นวรรณคดีที่สะเทือนอารมณ์ ต่อมาเมื่อคนไทยติดต่อค้าขายกับชาติที่มาจากยุโรป ก็รับความคิดทางวรรณคดีมาหากแต่ก็ยังคงลักษณะความเป็นไทยไว้ได้เป็นอย่างดี

วรรณคดีสมัยสุโขทัย กับ วรรณกรรมเล่มแรกของไทย

วรรณคดีสมัยสุโขทัย เริ่มต้นในปีพ.ศ. 1781 และสิ้นสุดในปี 1920 เกิดขึ้นในสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศ ในช่วงที่คนไทยเริ่มตั้งตัวนี้ ได้ก่อกำเนิดวรรณกรรมสำคัญซึ่งมีจุดมุ่งหมายอันแรงกล้า ในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเมืองและด้านจิตใจอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งเกิดศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงขึ้นมา รวมทั้งหลักศิลาจาริกที่ทรงคุณค่าอื่นๆอีกด้วย ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตของประชาชนคนไทย รวมทั้งบัญญัติไว้เพื่อเป็นกฎหมายของสังคม

โดย ‘ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง’ จัดเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่าชิ้นแรกของประเทศไทย ! ซึ่งได้รับการตกถอดมาถึงมือคนไทยในยุคปัจจุบัน สำหรับ ‘ศิลาจารึก’ เขียนด้วยอักษรไทยสมัยพ่อขุนราม คาดการณ์ว่ามีได้รับการแต่งขึ้นในช่วงพ.ศ. 1826 – 1917 โดยมีเนื้อหากล่าวถึงชีวประวัติของพระเจ้ารามคำแหงมหาราช รวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนไทย, กฎหมาย, ศาสนา ตลอดจนความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเมือง betflik ทางเข้า

วรรณคดีสุโขทัยที่สำคัญนอกจากหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว ก็ยังมีหลักศิลาจารึกอื่นๆอีกมากมาย เช่น สุภาษิตพระร่วง, ไตรภูมิกถา และอื่นๆอีกมากมาย

สำหรับ ‘ไตรภูมิพระร่วง’ จัดเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องไปทั่วแผ่นดินว่าดีที่สุด อีกทั้งยังทรงคุณค่าแก่การอ่าน ในประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย แต่งในปี พ.ศ. 1888 ผู้แต่ง คือ พญาลิไทยท่านทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งกรุงสุโขทัย โดยจัดเป็นวรรณกรรมทางด้านปรัชญาแห่งศาสนาพุทธ ผลงานชิ้นนี้เขียนขึ้นจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเจาะลึกทุกแง่มุม ค้นคว้าจากคัมภีร์ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 30 เล่ม ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นวิทยานิพนธ์ชิ้นแรกของประเทศไทย มีลีลาการพรรณนา การใช้ภาพพจน์ อย่างงดงาม ในเนื้อความมีการกล่าวถึงเนื้อหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ปรัชญา, จริยศาสตร์ และ ชีววิทยา รวมทั้งความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในยุคที่พึ่งก่อตั้งราชอาณาจักรขึ้นมานั่นเอง

Comments are closed.